مشخصات فردی و زندگینامه
نام:جواد
نام خانوادگی:امین خندقی
پست الکترونیک:a.khandaqi@gmail.com
نخصص ها:فلسفه ، سایر