آینده‌گرایی و اعتقاد به منجی موعود در ادیان
47 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات بیست و چهارمین همایش علمی ـ تحقیقی مذاهب اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در طول تاریخ، اندیش‌مندان فراوانی درباره آینده، جامعۀ ایده‌آل و آرمانی سخن گفته‌اند که تصویری از آیندة انسان را در حالتی آرمانی ارائه می‌دهد. نگاه به آینده به عنوان بخش روشن تاریخ، افزون بر این‌که در نگرش و نظرات اندیش‌مندان دیده می‌شود، در متون ادیان و آیین‌های گوناگون نیز آمده است. آنچه میان تمام ادیان و آیین‌ها مشترک است بروز فساد مادی و معنوی در جهان، ظهور انسانی معنوی به عنوان منجی بشریت و پدید آمدن دوره‌ای جدید که در آرمان انسان‌ها می‌گنجد. در این نوشتار در جست‌وجوی باورهای مشترک یاد شده از منابع هستیم.