الگوهای بازنمایی باور به تناسخ هندویی در فیلم‌های دهة نود امریکا
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه الزهرا (علیها السلام)